Voorwaarden

car2

Algemeen

Verkeersschool DYNAMIC, gevestigd en kantoorhoudende te Zoetermeer, verder te noemen de rijschool/instructeur, verricht haar rijonderricht uitsluitend overeenkomstig deze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Verklaring van namen

* Onder rijschool/instructeur wordt verstaan: de onderneming en de door haar bevoegde instructeurs die zorg dragen voor rijonderricht.

* Onder de leerling/kandidaat wordt verstaan: de persoon die zich tot de rijschool/instructeur wendt voor het volgen van rijonderricht.

* Onder CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) wordt verstaan: de instantie die de rijvaardigheid toetst met inbegrip van tussentijdse toetsen e.d.

* Onder dager wordt verstaan: de persoon die voortvloeiend uit een geschil de wederpartij daagt.

Voorwaarde CBR

Op alle verrichtingen uithoofde van het CBR zijn de algemene voorwaarden van het CBR van toepassing.

Voorwaarde Rijschool

* De rijschool/ instructeur is nimmer verplicht tot acceptatie van een leerling.

* De rijschool/ instructeur zal zich bij de uitvoering van rijonderricht inspannen om tot een zo goed mogelijk eindresultaat te komen voor de leerling.

Inschrijving

* Rijschool en instructeur voldoen aan alle wettelijk vastgestelde eisen met betrekking tot de wet rijonderricht.*

* De leerling voldoet bij aanvang van de rijlessen aan de minimale leeftijd van 16,5 jaar, welke wettelijk is vastgesteld voor het mogen volgen van rijonderricht.*

* De leerling heeft een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) en heeft geen enkele rijontzegging door ziektes/lichamelijke aandoeningen die de rijvaardigheid beïnvloeden (zoals bijvoorbeeld epilepsie), justitie of door de overheid aangewezen instellingen.*

* De leerling gebruikt/ misbruikt geen medicijnen, alcohol en of (soft)drugs welke invloed kunnen hebben op het rijgedrag.*

* De leerling verplicht zich alle belangrijke veranderingen van persoonsgegevens tijdig door te geven aan de rijschool.

Niet nakomen van afspraken en/of betalingen

* De leerling verplicht zich tot betaling van de gehele les indien een afspraak niet wordt nagekomen of deze niet tenminste 24 uur van tevoren wordt afgemeld. De leerling komt een afspraak niet na indien de leerling niet aanwezig is binnen 15 minuten na de afgesproken tijd op de afgesproken plaats. De tijd dat de leerling te laat is wordt ingehouden op de totale lengte van de desbetreffende les.

* Wanneer blijkt dat de leerling niet op afgesproken tijd en plaats aanwezig is, zal na telefonisch contact een nieuwe afspraak worden gemaakt. Indien de leerling niet te bereiken is, zal de instructeur laten weten dat hij bij de leerling is geweest, op de afgesproken tijd en plaats, door middel van het achterlaten van een e-mail -, SMS- of WhatsApp bericht met daarop het verzoek aan de leerling in contact te treden met de instructeur of rijschool.

* Indien de leerling zich schuldig maakt aan het niet nakomen van afspraken en/of betalingen, behoudt de rijschool zich het recht een verzoek te doen tot vooruitbetaling van enkele lessen of de lesovereenkomst per direct van rechtswegen te ontbinden en alle openstaande vorderingen te verhalen op de leerling, al dan niet vermeerderd met wettelijke rente, leges en administratiekosten. De rijschool behoudt zich het recht deze vordering uit te besteden aan een door de rijschool aangewezen incassobureau. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de leerling.

* Wanneer de leerling een overeenkomst met de rijschool heeft gesloten voor een van de door de rijschool aangeboden lespakketten en de betaling hiervan niet binnen de gestelde termijn voldoet behoud de rijschool zich het recht dit bedrag, vermeerderd met de geldende wettelijke rente, leges en administratiekosten, in een keer terug te vorderen via een incassobureau. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de leerling.

* De instructeur kan door onvoorziene omstandigheden (file, examen) maximaal 15 minuten later dan afgesproken arriveren. De les zal dan wel de afgesproken tijd duren.

Lesgelden

* Lesgelden, welke bij wijziging tijdig worden bekendgemaakt door de rijschool aan de leerling, moeten, anders dan afgesproken, worden voldaan aan het begin van de les.

* Bij het niet kunnen voldoen van de rijles behoud de rijschool zich het recht de les te beëindigen en het verschuldigde lesgeld te vorderen van de leerling.

* Lespakketten kunnen worden voldaan in twee gelijke termijnen per bank of contant aan de rijschool.

* Indien een lespakket in één keer wordt voldaan, dient het gehele verschuldigde bedrag te zijn bijgeschreven op rekening van de rijschool of contant te zijn betaald, binnen 14 dagen na de eerste les van het pakket.

* Indien een lespakket in twee gelijke termijnen wordt voldaan, dient de eerste termijn van het verschuldigde bedrag te zijn bijgeschreven op rekening van de rijschool, binnen 8 dagen na de eerste les van het pakket. De tweede termijn dient binnen één maand na de eerste termijn te zijn bijgeschreven op rekening van de rijschool of contant te zijn betaald aan de rijschool. Indien meer dan de helft van het aantal lessen uit het desbetreffende pakket binnen die maand wordt afgenomen is de tweede termijn verschuldigd vanaf het moment dat de helft van het aantal lessen uit dat pakket wordt overschreden.

* Voor betalingen in termijnen geld dat er geen toeslag wordt berekend van de dan geldende administratiekosten.

Lespakketten

Lespakketten, met inbegrip van de afgesproken prijs gelden voor de looptijd van het gehele pakket. Lespakketten verliezen hun geldigheid na een onderbreking van drie maanden, ingaande vanaf de laatst gevolgde les. Restitutie van reeds betaalde lessen/pakketten is niet mogelijk tevens kunnen er geen lessen worden overgenomen door derden.

Gelden tussentijdse toets en rijexamen van het CBR

* Gelden met betrekking tot de tussentijdse toets of rijexamen van het CBR dienen bij aanvraag te worden voldaan aan de rijschool/instructeur, waarna deze hiervoor desgevraagd een kwitantie afgeeft. Bij verhindering zal het toetsgeld niet worden terugbetaald, anders dan d.m.v een doktersverklaring en na aftrek van de door het CBR vastgestelde administratiekosten.

* Indien de leerling, bij aanvang van de tussentijdse toets of rijexamen, niet een geldig theoriecertificaat en legitimatiebewijs kan tonen, zal de toets niet plaatsvinden en volgt er geen restitutie van financiën.

Verhindering tussentijdse toets en/of examen

Bij verhindering door de leerling bij de tussentijdse toets en/of het rijexamen, zal er geen restitutie van financiën volgen, anders dan bij overleg van een doktersverklaring en na aftrek van de door het CBR vastgestelde administratiekosten.

Aansprakelijkheid rijschool en instructeur

Rijschool en de door deze vertegenwoordigde, de instructeur, stellen zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor behaalde resultaten betreffende de tussentijdse toets, examens en/of andere door het examenbureau getoetste onderdelen voor de rijbevoegdheid.

Geschillen

* Iedere aansprakelijkheid van de rijschool/ instructeur of door haar bevoegde personen en/of ingeschakelde derden, is beperkt tot het bedrag dat in desbetreffend geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de rijschool of deze derde wordt uitbetaald.

* Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

* Alle geschillen tussen overeengekomen partijen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen ter beslissing worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te ’s –Gravenhage.

* Alle uit een geschil voortvloeiende kosten, komen voor rekening van de dager, tenzij de rechter in de uitspraak anders bepaald.

* Algemene lesvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor regio Haaglanden te Zoetermeer onder nummer: 23055935